سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 پانل ورود کاربران

 متولدین امروز
 تقویم روز
 دانش آموز ممتاز

 

با توجه به برگزاری مسابقات تولید محتوا اکترونیکی تا کنون 125 نفر از دانش آموزان مدرسه آثار خود را در سامانه رشد دانش آموزی ثبت کردند

 


تاریخ انتشار: 1394/10/13